Binnen I-suite is een uitbreiding beschikbaar voor het gebruik en beheren van emballage/lastdrager artikelen. 

In dit document wordt in gegaan op het gebruik en de daarvoor benodigde set-up voor deze functionaliteit. 

 

Terminologie 

Emballage                Dit is een transport verpakking. Hierbij moet worden gedacht aan kratten, kisten, ect. 

(meermalige) Emballage artikelen kunnen een waarde vertegenwoordingen en moeten derhalve nauwkeurig worden geadministreerd binnen het logistieke- en financiele-proces. 

Note: Generiek zal in dit document gesproken worden over emballage artikelen (ook als het een lastdrager betreft) echter indien er specifiek lastdrager wordt bedoeld dan zal dit ook zo specifiek worden benoemd.  

 

Lastdrager                Dit is een fysieke ladingdrager. Hierbij moet worden gedacht aan bijv. pallets 

(meermalige) lastdragers vertegenwoordingen een waarde en moeten derhalve nauwkeurig worden geadministreerd binnen het logistieke- en financiele-proces. 

Note: Generiek zal in dit document gesproken worden over emballage artikelen (ook als het een lastdrager betreft) echter indien er specifiek lastdrager wordt bedoeld dan zal dit ook zo specifiek worden benoemd.  

 

Enkelvoudige         Eenmalige emballage wordt doorgaans na gebruik direct weggegooid. 

Emballage                 De emballage heeft geen waarde meer na het gebruik. Sommige eenmalige 

/ lastdragers                verpakkingen zijn na gebruik onbruikbaar, omdat ze hun vorm en functie verliezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan karton, zakken, groenten- en fruitbakken en fruitdozen. Kosten voor dergelijke type emballage worden doorgaans in                          de kostprijs van een product verrekend. 

 

Meervoudige         Meervoudige emballge is emballage die meerdere keren gebruikt kunnen Emballage worden en uitgewisseld kunnen worden tussen logistieke ketenpartners. De 

/ lastdragers                waarde van dit type ligt ook hoger en kan daarom dus eenaanzienlijke financiele waarde vertegenwoordigen. Binnen de AGF branch verkeert dit type vaak ook in een gecontroleerd pool systeem, waarbij de emballage artikelen geen                        eigendom is, maar gehuurd worden bij een dergelijke instantie.  

Gezien deze aspecten is het daarom noodzaak dat deze artikelen nauwkeurig worden geadministreerd. Door het meervoudig inzetten van dit type emballage is het direct toekennen van de aanschaf waarde aan het product,                        in tegenstelling tot enkelvoudige emballage, niet wenselijk.  


Scope 

De emballage functionaliteit binnen I-suite kent, aan de hand van het aantal artikelen (verpakkingseenheden), het aantal lastdragers toe aan de order. Dit kan voor zowel een inkoop als ook een verkoop order zijn. Het aantal berekende lastdragers, kan worden gebruikt voor de berekening van transportkosten aan de hand van transporttariefstaffels (niet in scope van dit document).  

 

De emballage functionaliteit administreert ook automatisch lastdrager saldo’s per klant en/of leverancier. De lastdrager saldi kunnen optioneel ook worden afgedrukt op bepaalde documenten zoals bijvoorbeeld pakbonen en/of facturen.  

De besproken inrichting en toepassing zal zich toespitsen op meervoudige emballage artikelen. 

 

 

Set-up 

In dit hoofdstuk staat de primaire inrichting beschreven om te kunnen werken met de emballage functionaliteit binnen I-Suite / I-Fresh.  


I-suite Instellingen 

Onderstaande instellingen moeten worden gezet om met deze functionaliteit te kunnen werken: 

Deze instellingen dient men te zetten in:   

 

Module 

Instelling 

Uitleg 

Waarde 

Help tekst 

Algemeen 

Emballage 

Door deze aan of uit te zetten werkt de emballage functionaliteit en kunnen de emballageposten per klant / leverancier worden ingezien. 

Ja 

Switch Packing fnctionality on or off 

Algemeen 

EMBINTEGR 

Dit zorgt ervoor dat aan de hand van de berekende lastdragers de gerelateerde emballage artikelen worden toegevoegd. 

ja 

This is used for adding load carriers as packaging items 

Algemeen 

EMBRETDEFLOC 

Hier een standaard locatie voor emballage registratie/saldo’s 

nummer 

 

Inkoop 

EMBRELPURCH 

De emballageregels gekoppeld aan de lastdragers worden automatisch toegevoegd aan de inkooporder bij vrijgeven (EMBINTEGR moet hiervoor ook aan staan). Wanneer hier de waarde “nee” wordt ingevuld kunnen de lastdragers semi automatisch op de inkooporder worden toegevoegd middels de functie “lastdragers als emballage toevoegen”. 

Ja/nee 

Automatically add load carriers as packaging items on release of the purchase documents. The integration for load carriers as packaging items has to be activated. 

Verkoop 

EMBRELSALES 

De emballageregels gekoppeld aan de lastdragers worden automatisch toegevoegd aan de verkooporder bij vrijgeven (EMBINTEGR moet hiervoor ook aan staan). Wanneer hier de waarde “nee” wordt ingevuld kunnen de lastdragers semi automatisch op de verkooporder worden toegevoegd middels de functie “lastdragers als emballage toevoegen”. 

Ja/nee 

Automatically add load carriers as packaging items on release of the sales documents. The integration for load carriers as packaging items has to be activated. 

Transport 

LOCARNDPRC 

Afronding van het aantal emballage artikelen. 

Meestal gesteld op 1 aangezien emballage artikelen doorgaans niet deelbaar zijn . 

1/0,1/0,01 

Vul hier lastdrager aantal afrondingsprecisie in. 

Transport 

LOCAACTIVE 

Deze waarde moet “ja” zijn. Anders kan er in de lastdrager tabel niet een lastdrager worden gekoppeld aan het (emballage)artikel.  

Ja 

Geen help tekst beschikbaar  

 

  1. Master-data instellingen

Schematische weergave van stamdata gebruik:

  1. Lastdragersoorten

Deze tabel kan men direct handmatig oproepen of benaderen via


Stamtabel

Uitleg

Verplicht/optioneel

Lastdragersoorten

In deze tabel leg je de verschillende lastdragers vast:

 • Code (bijv. EURO)
 • Omschrijving (bijv. Euro pallet)
 • Artikelnummer
 • Aantal palletplaatsen (bijv. Euro pallet = 1 palletplaats, blokpallet is 1,25 palletplaats)

Verplicht


Voorbeeld:

  1. Artikeleenheden

Deze tabel is te benaderen via de artikelkaart.


Doel van deze tabel is dat vastgelegd kan worden in welke eenheden het artikel verkocht kan worden met eventueel bijbehorend emballageartikel. Voor gebruik van de emballage functionaliteit is de koppeling tot “Emballage code” verplicht.


In bovenstaand voorbeeld staat gedefinieerd (geel gemarkeerd): Indien <=30 stuks per verpakkingseenheden “Krat” voor artikel ART0001 “Paprika Rood” worden verkocht/verladen zal dat direct resulteren tot het toevoegen van 1 emballage artikel EMB0002 “EPS KRAT HOOG” met eenheid “Stuk” aan de order.


Let op: berekening van aantal emballage artikelen wordt bepaald obv de standaard Verpakkingseenheid van het Ink. Of Verk.-artikel.

  1. Lastdrager eenheden

Deze tabel is te benaderen via de artikelkaart.


Doel van deze tabel is dat kan worden aangegeven hoeveel emballage eenheden er op een lastdrager kunnen geplaatst en hoeveel per laag. Op basis van deze tabel kan dus bijvoorbeeld bepaald worden hoeveel lastdragers aan de verkooporder moeten worden toegevoegd indien x aantal emballage eenheden bepaald zijn, welke op zijn beurt weer is bepaald aan de hand van het x aantal verkochte artikelen.

  1. Artikelen (emballage)

Op de artikelkaart dient een emballage artikel aangemaakt te worden volgens de normale set-up.

Echter om het artikel te specificeren als emballage artikel dient men de volgende instelling te zetten.


Dragerregistratie verplicht:        


Stapelvolgorde:                Is niet voor emballage artikelen bedoeld maar moet ingesteld worden voor het inkoop of verkoop artikel.


Code verpakkingseenheid:


Standaard lastdrager:                Hier kan men een standaard pallettype vastleggen. (tabel: lastdrager-                                soorten)


Emballage Artikel:                Is niet voor emballage artikelen bedoeld maar moet ingesteld worden voor het inkoop of verkoop artikel.


Bruikbaar voor Emballage:        Middels deze instelling typeert men het artikel als emballage artikel


Code SSCC Pallet

Eenheidscode:                 Niet relevant voor emballage functionaliteit.  1.        Artikelen (inkoop / verkoop)

Om een inkoop of verkoop artikel te koppelen aan een emballage artikel dient men de volgende velden te specificeren op de artikelkaart.Code verpakkingseenheid:        Dit is de eenheid waarop standaard het emballage aantal                                        moet worden bepaald. (tabel: artikeleenheden)


Standaard lastdrager:                Hier kan men een standaard pallettype vastleggen (tabel: lastdrager-                                soorten) 1. Werking en gebruik (toepassingsvoorbeelden)
  1. Emballage process (obv verkoop voorbeeld)

Bij invoer van het verkoopartikel op een verkoop order wordt direct het emballage artikel opgehaald.


Omdat het aantal van het verkoop artikel nog onbekend is (nog niet ingevoerd)  is het aantal van het emballage artikel ook nog leeg.


Zodra het aantal van het verkoop artikel ingevoerd is zal de regel met het emballage artikel worden geupdate met aantal.


Note: de berekening vindt plaats obv de verpakkingseenheid code. In basis is dit de basiseenheid van het in/verkoop artikel. Men kan overigens handmatig wisselen naar een andere ingestelde eenheid op de artikeleenheden tabel.

Zoals in bovenstaand voorbeeld is te zien. is er 1 stuk (krat) bepaald omdat ingesteld is 30 stuks / krat  Zie  3.2.2        Artikeleenheden. Met een afrondingsprecisie op 1, maken dat bij 29 stuks paprika’s 1 stuks krat.


Note: ook voor het embalalge artikel is op de post regel de basiseenheid van het fust artikel overgenomen.Mbt lastdragers is op de achtergrond al het aantal benodigde lastdragers bepaald. (zichtbaar verder op de postregel).


Om de lastdragers als post regel(s) aan de order toe te voegen dient men een functietoets te gebruiken. De lastdrager posten worden niet automatisch bepaald omdat er een cummulatie overmeerdere artikele plaats moet/kan vinden.


Bijv: Paprika is bepaald op 1 euro pallet, maar aan de order kan bijv. ook Andivie worden toegevoegd die ook 1 pallet nodig heeft. Echter deze twee artikelen samen kunnen fysiek pp 1 pallet staan en moeten derhalve opgeteld worden en zodoende alsnog als 1 pallet op de order komen.Note:

Indien men artikelen qua aantal wijzigt dan worden de lastdrager aantallen dus ook niet automatisch geupdate. Om deze te updaten zal men ook deze functie toets moeten gebruiken.
Zie eerdere instellingen:

30 stuks paprika’s per krat.

70 kratten op een Euro pallet.

Maakt: 2500 / 30 = 84  kratten

84 kratten maken 2 europallets.

  1. Disclamers

Note:

De cummulatie werkt niet bij verschillende emballage artikelen op een zelfde lastdrager!

Bijv. 10 klap kratten per Blok-pallet voor artikel A

        20 EPS Hoog per blok pallet voor artikel B

        Indien dan een order 5 klap-kratten zullen bevatten voor artikel A

En 7 EPS Hoog voor artikel B. dan zal het systeem wel 2 blok-pallets aanhouden. Waar er     logistiek gezien deze kratten op een pallet zouden passen.

  Cummulatie werkt dus alleen bij gelijke emballage artikelen.


Note:

Berekening van aantallen lastdragers werkt ook indien er geen relatie is tot een emballage artikel (krat e.d.). Stel Ananassen worden verkocht per doos (lees: = geen emballage artikel). Maar de lastdragers moeten wel (automatisch in de order worden berekend. Dan dient men de “verhouding aantal per eenheid” te definieren in de artikeleenheden.

  1. Magazijn Ontvangst / Verzending

Indien men de goederen van de order middels een magazijn opdracht (ontvangst of verzending) moet inslaan of uitslaan. Dan is het NIET mogelijk om de aantallen van de emballage regels te wijzingen.

Alleen de regel voor het verkoop artikel (qua aantal) is bewerkbaar.

Bij aanpassen van verkkop artikel aantal worden de emballage items direct (automatisch) herberekend.

  1. Emballage posten

Emballage / lastdragers worden in de tabel “emballage posten” bij gehouden per boekingsrecord.


  1. Emballage overzichten

In I-suite zitten diverse standaard emballage overzichten bescikbaar om de gegevens van deze functionaliteit te rapporteren of om de voortgang in de gaten te houden.Note: mbt de retour overzichten en gebruik wordt verwezen naar hoofdstuk 5


Voorbeeld:

Emballage voorraadoverzicht:        Overzicht van (vrije) voorraad in eigen bedrijf


Voorbeeld:

Emballage voorraad(waarde)lijsten klant en leverancier:         Dit overzicht toont de af- en toename in een bepaalde periode van emballage bij klanten of leveranciers.


Zie hierin bijv. de mutatie uit de emballage posten. Van 10.000 fust

 1. Emballage retour

Deze functie biedt een efficiente procedure voor het registreren van emballage retouren van leveranciers of naar klanten.

  1. Instellingen

Om gebruik te kunnen maken van de Emballage retourfunctionaliteit dienen de volgende instellingen gezet te worden in de Add-on instellingen.


Module

Instelling

Uitleg

Waarde

Help tekst

Opmerking

Algemeen

EMBRETOUR

Door deze aan of uit te zetten werkt de emballage functionaliteit en kunnen de emballageposten per klant / leverancier worden ingezien.

Ja

Switch Packing fnctionality on or off

Deze instelling is niet meer nodig / aanwezig vanaf I-suite versie 2017.

Algemeen

EMBRETNO

Selecteer nr.-reeks die gebruikt wordt voor emballageretourorders aanmaken via het emballageretourvoorstel

Nr-reeks xxx
Onder verkoop en inkoopinstellingen dient ook de nummerreeks ingesteld te zijn.
Aandachtspunt: deze functionaliteit werkt niet voor vestigen waarbij ingesteld is dat er met magazijn ontvangsten wordt gewerkt. Indien er op vestiging wel gewerkt wordt met magazijn ontvangsten zie dat opmerking: Note: in Paragraaf 5.2

  1. Toepassing voorbeeld:

Kies de volgende menu optie van de I-Suite functionaliteit.

                       

Note: Door met de rechtermuisknop op de optie emballage retour werkblad te klikken kan men er voor kiezen om de optie toe te voegen aan het rolcentrum:Na aanklikken van deze optie komt onderstaand scherm op.


Middels de knop  “Emballage artikelen ophalen” worden alle artikelen toegevoegd die de instelling “Bruikbaar voor Emballage” hebben aangevinkt op de artikelkaart.In de kop van deze kaart dient men de volgende velden te definieren.

 • Vestiging:        De ingestelde waarde wordt                           onthouden voor de keer.
 • Uw referentie: hier kan optioneel een                                   opmerking of nummer over                             deze retour worden                                   vastgelegd.
 • Klant:                   Nummer van de klant waaraan                           retour geleverd wordt.                                   (= ontvanger van credit nota /                                      reductie voorraad)
 • Leverancier:    Nummer van de leverancier                                                                   waaraan retour geleverd wordt.                                                                   (= Verzender van factuur nota /                                                                      Toename van voorraad bestand)

Note: Klant en leverancier kunnen niet tegelijk gebruikt worden. Er wordt ofwel een retour order aangemaakt voor een klant of een leverancier waaraan geretourneerd wordt.


Indien men bovengenoemde velden heeft ingevuld dient men de aantallen in te vullen voor die artikelen die men retour wil boeken.


Zodra dit is gedaan kan men direct een geboekte retourontvangst boeken door op de knop “Boeken” of “Boeken en afdrukken” te drukken.

Daarbij worden dan direct emballage posten aangemaakt.


Als de order is geboekt dan zal het scherm weer leeggemaakt worden zodat men de volgende emballage retour kan ingeven.


Note: aandachtspunt zoals beschreven in paragraaf 5.1. worden de ontvangsten niet direct geboekt indien er gewerkt wordt met magazijn ontvangen op de vestigingskaart. Als men op boeken drukt dan zal deze melding op kunnen treden. In dat geval zal men handmatig de brondocumenten moeten ophalen in de magazijn ontvangsten scherm.


Resultaat van de geboekte retourontvangst.
Voorraad vooraf:Voorraad achteraf:


De voorraad, in dit geval, is toegenomen omdat er een retour is geboekt vanuit een klant.

Indien men een retour boekt vanuit een leverancier in de header dan zal de voorraad afnemen.


Zie:


Voorraad vooraf.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease