Binnen I-suite is een uitbreiding beschikbaar voor het automisch bepalen van voorraad beschikbaarheid geduren order invoer. Hierbij zal rekening worden gehouden met verwachte ontvangsten en mogelijke benodigde producties, waarbij er dan gekeken wordt naar voorraadbeschikbaarheid van de bodigde artikelen / grondstoffen. 

In geval van tekorten zal de grbruiker een melding krijgen in de vorm van een waarschuwing (manco) of een error (conflict).  

De verkoper kan instaat zijn om deze meldingen direct op te lossen doormiddel van het registreren van alternatieve (artikel, variant, stuklijst, alternatieve datums, en dergelijke). 


Terminologie 

ATP Available To Promise, dit is een veel toegepaste term binnen SCM (Supply  Chain Management) en Lean-manaufacturing. ATP bepaald de  beschikbaarheid van goederen voor klanten op basis van verwachte voorraad niveau’s in de tijd (rekening houdend met inkoop / productie / verkoop). Zodat  direct verkoop- / lever toezeggingen kunnen worden gemaakt. 

Conflict Te kort in Vraag en Aanbod binnen de ingestelde conflict horizon. Zie ook 5.2.  ATP Manco / Conflicten 

Manco Te kort in Vraag en Aanbod buiten de ingestelde conflict horizon. Een Manco  heeft inprincipe een lagere prioriteit dan een Conflict mbt tot het oplossen en  voortgang in proces. Zie ook 5.2. ATP Manco / Conflicten.  

  


Scope 

Deze documentatie heeft geen betrekking op de bestaande standaard NAV/BC functionaliteit ten aanzien van ATP. (zie onderstaand screenshot van de betreffende standaard ATP functionaliteit)  

 

Deze documentatie gaat over een nieuwe ATP methodiek waarbij op diverse momenten binnen de processen beschikbaarheidscalculaties kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen deze calculaties ook getriggert worden op basis van gebeurtenissen binnen Business Central. Hiermee is een meer gebruiksvriendelijkere en een meer geautomatiseerde ATP-functionaliteit gerealiseerd bij het uitvoeren van diverse acties binnen BC/NAV, zoals verkoop- en magazijnprocessen.  

 

De beschreven ATP-functionaliteit ondersteunt de volgende functies / opties:  

 •  ATP-berekeningen op basis van datum en tijd 
 •  Registratie van vraag en aanbod ATP en bijpassende voorraad, leveringen en klant-wensen en leveranciers eigenschappen (zoals gemiddelde derving, GGN) 
 •  Overschakelen van stuklijst en routing om artikelen te creëren 
 •  Ingebouwde ATP controles bij diverse magazijn processen 
 •  Stuklijsten en routings met meerdere niveaus 
 •  (Gemiddelde) derving van product 
 •  Verwachte Extra output (partij sorteringen) 
 •  Actuele bepaling van manco’s 

 

Naast deze functionaliteiten is ook een functie opgenomen voor het kunnen werken met week-offertes (ook wel distributie-schema genoemd). Daarbij bestaat de mogelijkheid om een te verwachte verkoop progronose per klant aan te maken en vanuit daar verkoop orders te genereren. Bij het opstellen van deze week-offertes worden ook direct ATP berekeningen uitgevoerd. 


Toepassingsgebied 

De volgende aspecten zijn voorzien binnen het ATP toepassingsgebied: 

 •  Toegevoegde datum/tijd-velden aan de diverse documenten 
 •  Ondersteuning van stuklijstselectie 
 •  Het kunnen uitsluiten van vestigingen, locaties, artikelen en partijen/loten voor ATP calculaties 
 •  ATP-matching 
 •  Artikel/partij dervering op basis van een percentage en een uiterste verkoop-datum (alleen bij gebruik van lottracering mogelijk
 •  Manco registratie 
 •  Additionele output (ontvangst en productie) 
 •  Verschillende overzichten om de ATP-berekening te testen en te bekijken 
 •  Week-offertes (= Distributie-schema) voor detailhandel 
 •  Magazijnprocessen integratie 

 

De volgende onderwerpen maken geen deel uit van de beschreven ATP functionaliteit: 

 •  Geavanceerde artikel / partij derving, hiermee bedoeld een uitgebreidere functionaliteit waarbij de mogelijkheid bestaat op basis van  schema een verwachter dervig aan te geven per lot/partij bijvoorbeeld uitgezet in de tijd.  
 •  ATP toepassingen in relatie add-ons van derden bijv. “Dynamics Anywhere” (scan-applicatie)  
 •  Functionaliteiten die niet zijn beschreven in dit document 


Algemeen 

ATP wordt berekend op basis van de volgende kenmerken, kwantiteit, kwaliteit en tijd. 

Het kenmerk tijd zal altijd worden geplaatst binnen een bepaalde time-bucket, rekening houdend met eventuele ontvangst (inkomend) / klaarzet (verzending) -tijden, waardoor goederen tijdig beschikbaar zijn voor gebruik / verzending. 

 

Met betrekking tot artikellen is het mogelijk om ATP op meerdere niveaus te berekenen, de volgende niveaus zijn beschikbaar: 

 

 • Artikel 
 • Artikel + variant 
 • Artikel + variant + lot 
 • Artikel + SKU  

 

Naast het in- of uitschakelen van ATP in het algemeen, is het mogelijk om specifieke artikelen in of uit te schakelen voor ATP berekeningen, bijvoorbeeld verpakkingsartikelen. Daarnaast is het zo dat wanneer artikelen een SKU hebben, dan is de ATP-berekening op SKU-niveau voorzien, standaard krijgt de SKU de instellingen van het artikel, maar op SKU-niveau is het mogelijk om een ​​artikel voor ATP uit te sluiten. Ook kunnen vestigen en / of locaties worden uitgesloten voor de ATP-berekening, bijvoorbeeld een extern magazijn voor tijdelijke opslag of een quarantainelocatie. 


Set-up 

In dit hoofdstuk staat de primaire inrichting beschreven om te kunnen werken met de beschreven ATP-functionaliteit binnen I-Suite.  

 

 


 

ATP-instellingen 

 

 

Onder ATP-instellingen zijn de volgende instellingsmogelijkheden. 

 

Note: Ten aanzien van productie is het van belang te weten dat ATP berekeningen alleen worden uitgevoerd voor geplande, vast geplande en vrijgegeven productie orders dus niet voor gesimuleerde productie orders.   

 

3.2.1. Algemeen 

Instelling 

Uitleg 

Waarde 

Help tekst 

ATP berekening actief 

Middels deze instelling activeer je in het algemeen ATP. Overige ATP instellingen kun je enkel zetten als deze instelling is gedeactiveerd. Wanneer deze instelling wordt gedeactiveerd worden alle gerelateerde tabel relaties gewist mbt ATP. Op het moment dat deze instelling weer wordt geactiveerd zal het systeem alle beschikbare gegevens herberekenen en daarvoor nieuwe tabel-relaties opbouwen / aanmaken. Dit omdat er vanuit gegaan wordt dat de tabel relaties veranderen obv de gewijzigde instellingen.  

boolean 

 

ATP aanvoerplanning 

Hiermee kan worden ingesteld of de aanvoertijd aan het BEGIN of EINDE van een Timevak (bucket) wordt bepaald. 

 

 

ATP vraag planning 

Hiermee kan worden ingesteld of de verzendtijd aan het BEGIN of EINDE van een Timevak (bucket) wordt bepaald. 

 

 

ATP sorteer voorkeur 

Hiermee wordt bepaald in welke volgorder ATP-posten worden vereffend 

 

Moeten orders volgens aanmaak datum van order of obv verzenddatum worden vereffend. Hiermee bedoeld: aanmaak (wie het eerst komt wie het eerst maalt principe) verzenddatum (wie het eerste weg moet wordt als eerste voorzien in goederen) 

ATP Conflict horizon 

De is het tijdspan waarbinnen het systeem een conflict moet aanmaken. (bij aanmaak van conflict wordt de gebruiker geblokkeerd voor verdere verwerking. Conflict moet eerst worden opgelost) 

In minuten 

Conflict moet altijd < planningshorizon. 

Indien conflict dan kun je bijv geen mag.verzending aanmaken. Ingeval van een manco mag dat wel. 

ATP Planning horizon 

Dit is het tijdspan waarbinnen het systeem een manco moet geven. Ook als de order buiten de planningshorizon valt dan wordt er (indien nodig) een manco aangemaakt maar niet direct getoond) 

In dagen 

Planningshorizon > Conflicthorizon. 

ATP afrondingsprecisie 

Hiermee kun je instellen of een productie order, voor ATP, eerder of later beschikbaar is (gebruikmakend van -teken om eerder aan te geven).  

minuten 

 

Verwachte ontvangst-tijd marge 

Hiermee kun je een marge aangeven voor de ontvangsttijd. Een soort afronding op de ontvangsttijd. Bijv als in de ink. Order staat 13.00 ontvangst en hier 30 min. Dan wordt er ATP rekening meegehouden dat de ontvangst voor 13.30 zal plaatsvinden en dus de goederen beschikbaar zijn.  

 

 

ATP urgentie horizon 

Dit is de periode waarin manco’s als eerste worden opgelost. Binnen deze periode worden de manco’s ook volgens de prioriteits instellingen per klant in acht genomen.  

dagen 

 

Default afronding 

Bij de bepaling van derving door kan men aangeven hoe de bereking moet worden afgerond. Dit kan later per artikel verder worden gespecificeerd. 

 

 

Default precisie 

Dit een afronding voor de algemeen geldende derving. Dit kan later per artikel verder worden  gespecificeerd 

 

Uitsluiten partij redencode: 

Hier kan een redencode worden aangegeven op basis waarvan ook ATP berekering wordt uitgesloten 

 

 

Voorstelsjabloon 

Hier vult u het planningsvoorstelsjabloon in dat gebruikt wordt door ATP om de materiaalbehoefte in de tijd te kunnen berekenen 

 

 

Batchnaam planningsvoorstel 

Hier vult u het planningsvoorstelsjabloon in dat gebruikt wordt door ATP om de materiaalbehoefte in de tijd te kunnen berekenen 

 

 

 


Berekening triggers  

Bedrijven zullen op verschillde wijzen ATP willen inrichten en toepassen. Om dit te faciliteren zijn er diverse triggers instelbaar. Indien een betreffende trigger is gezet (boolean), dan zal er op de achtergrond direct een berekening worden uitgevoerd en indien nodig een melding direct worden weergegeven bij de betreffende handelingen wanneer de berekening een manco of conflict heeft geconstateerd.  

 

Omdat deze berekeningen een preformance effect kunnen hebben is het belangrijk om een juiste afweging te maken voor welke processen men een directe calculatie van ATP verlangt. Indien wenselijk kunnen dergelijk processen alsnog berekend worden middels een batch op de achtergrond waarbij ATP bijv. elke 5 minuten wordt doorgerekend.   

 

Sommige bedrijfsprocessen hebben geen directe trigger, maar kunnen wel leiden tot mogelijke conflicten. Dergelijke situaties kunnen dan alleen doormiddel van een batch-calculatie worden geconstateerd. Wanneer doormiddel van een dergelijke berekening conflicten worden bepaald, dan worden deze altijd weergegeven in het (magazijn) conflict-overzicht. 

Een voorbeeld kan zijn dat een verwachte ontvangst nog niet is gearriveerd en daardoor mogelijk leveringsproblemen ontstaan. 


Datum / Tijd 

Om een juiste afstemming te kunnen maken tussen vraag en aanbod is het begrip “tijd” van belang in het gebruik van de ATP functionaliteit. 

Daarom zijn er een aantal tijd karakterestieken van belang voor ATP. 

 

Per order is een verwachte ontvangst / verzendtijd beschikbaar in de orderkop instellingen. 

Default kan men op de klant- of leverancierskaart een standaard tijd voor ontvangst/ verzending definieren. Deze zal worden overgenomen naar de orderkop waar men deze eventueel kan aanpassen. 


Time buckets  

ATP werkt o.b.v. time-buckets. Dit zijn “vrij” definieerbare periodes per dag.  

Alle tijden (verzend / ontvangst /  productie tijden) worden (gedurende invoer) terug gerekend naar een geldende time-bucket periode.  

Afhankelijk van de ATP-instellingen zal de ATP-tijd berekend worden (dit is dan de begin of eindtijd van de betreffende time bucket. Men kan de Time-buckets aanmaken via een specifiek scherm. Deze periodes hoeven niet van gelijke grote te zijn. 

Deze tijd periodes kan men enkel instellen indien ATP “in-actief” is. Op de ATP instellingen kaart vindt men deze knop:  

 

Middels deze knop opent men deze kaart 

 Met   kan men eigen tijdsperioden definieren. 

 

Met kan men in batch direct meerdere tijdsperiode definieren. 

 

 Verwerkingstijden  

Omdat goederen vaak klaargezet moeten worden (verzending) of gekeurd (ontvangst) en deze handelingen vaak nodog zijn voordat de goederen effectief verzendgereed zijn of daadwerkelijk beschikbaar voor verwerking of gebruik. Voor deze situaties is het moegelijk per vestiging een verzend-/ ontvangstverwerkingstijd vast te leggen. 

 


 Gebruik van tijden 

In de voorgaande paragraven zijn 3 typen van tijden besproken.  

 •  Ontvangst-/ verzendtijd op order kop 
 •  Time buckets 
 •  Ontvangst-/verzend- verwerkingstijden  

Deze tijd karakterstieken worden gebruikt om de zogeheten “ATP datum/tijd” te bepalen. 

Dit zal worden toegelicht aan de hand van onderstaand voorbeeld berekening: 

 

Indien er een verkoop order wordt ingegeven met een “verzendtijd” van 15.30 uur. 

En er is een “verzendverwerkingstijd” vastgelegd op de vestiging van 60 min. 

 

En er zijn de volgende time buckets gedefinieerd: 

 1. 12:00:00 – 13:59:59  
 1. 14:00:00 – 15:59:59 
 1. 16:00:00 – 17:59:59 

 

Dan zal de betreffende “ATP datum/tijd” als volgt wordt vastgesteld voor deze order. 

Verwachte verzendtijd – verzendverwerkingstijd:  15:30 – 60 = 14:30 

Daarmee valt de tijd in de 2de Timebucket 

Ervan uitgaande dat de ATP instelling “ATP vraag planning” (omdat het in dit geval een verkoop order betreft) is ingestelt op “Begin” dan zal de “ATP datum/tijd” 14:00:00 uur zijn. 

 

Deze ATP Vraag en aanbod tijd” ligt vervolgens vast in de “ATP posten” tabel. 

  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents